KADRY


Przedmiotem usług w tym zakresie jest kompletowanie informacji do bazy
danych z : akt osobowych pracowników, z list wynagrodzeń i z innych dokumentów potwierdzających wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i funduszu socjalnego. Bieżące prowadzenie rozliczeń składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:

 • prowadzenie ewidencji danych osobowych do ubezpieczenia społecznego,

 • sporządzenie list płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku     dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczaniu składek ubezpieczenia     społecznego na wydzielone fundusze,

 • przekazywanie wymaganych deklaracji, sprawozdań i informacji do
      Urzędu Skarbowego,

 • przesyłanie elektroniczne danych do ZUS na podstawie posiadanego     certyfikatu,

 • przekazywanie Zleceniodawcy zleceń płatniczych i informacji dotyczących     wysokości kwot należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek w     terminach przewidzianych stosownymi przepisami,

 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych     zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11)

 • sporządzanie informacji o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu     przyznania emerytury lub renty, w tym ustalenia kapitału początkowego z     funduszu ubezpieczeniowego pracownika, przygotowanie wniosków o ustalenie     kapitału początkowego ( RP-7,RP-6,KP-1)

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych, rozliczeniowych i     raportów dla ZUS

 • uaktualnianie bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczących pracodawcy,     pracowników oraz naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia     społecznego

 • sporządzanie informacji i sprawozdań dot. Zatrudnienia i wynagrodzeń dla     potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności:
      Z-01,Z-03,Z-06,Z-10,Z-12,Z-KW

  Bieżące prowadzenie dokumentacji osobowej z uwzględnieniem wymagań formalnych przewidzianych prawem oraz wypłat wynagrodzeń pracowniczych w tym:

 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianami     warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umowy o pracę

 • Rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień     lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem

 • kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny     pracy